Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO Ulala Clothing (www.ulalaclothing.com)

Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024

 1. Dla Właściciela niniejszej strony internetowej, ochrona danych osobowych Użytkowników jest sprawą najwyższej wagi. Dokłada on ogrom starań, aby Użytkownicy czuli się bezpiecznie, powierzając swoje dane osobowe w trakcie korzystania ze strony internetowej.
 2. Użytkownik to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług elektronicznych, dostępnych w ramach strony internetowej.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, w jaki sposób sklep Ulala Clothing gromadzi, używa i chroni dane osobowe klientów, a także informuje o przysługujące im prawa, jak też obowiązki administratora tych danych.
 4. Administrator stosuje najnowocześniejsze środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych.

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorca Pani Zoriana Vano, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: ULALA ART STUDIO Zoriana Vano, z siedzibą przy: Bronowska 52/9, 03-995 w Warszawie, NIP: 1133070520 (zwany dalej: „Właściciel").

 

 II. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu: umożliwienia realizacji zamówień, dostarczenia informacji marketingowych (jeśli klient wyraził na to zgodę), świadczenia usług obsługi klienta oraz w celach analizy statystycznej.

2. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do:
 • zawarcia umowy;
 • dokonania rozliczeń;
 • dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru lub wykonanie usług;
 • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

3. Użytkownik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe, w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych, dotyczących m.in. nowych produktów lub usług, promocji czy wyprzedaży.


4. Dane osobowe są również przetwarzane w ramach wypełnienia prawnych obowiązków, ciążących na administratorze danych oraz realizacji zadań, w interesie publicznym m.in. do wykonywania zadań, związanych z bezpieczeństwem i obronnością lub przechowywaniem dokumentacji podatkowej.


5. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami Użytkownika lub osoby trzeciej, jak również marketingu usług i produktów podmiotów trzecich lub marketingu własnego, niebędącego marketingiem bezpośrednim.

 

III. RODZAJ DANYCH

1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: których podanie jest niezbędne do dokonywania zakupów za pomocą strony internetowej:

- imię i nazwisko;

- adres dostawy;

- numer telefonu;

- adres e-mail;

Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- data urodzenia;

- numer PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury);

- numer NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury dla przedsiębiorcy).

2. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika, w celu dokonania zwrotu należności przetwarzamy również informacje, dotyczące numeru rachunku bankowego.

   

  IV. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

   W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych podejmuje wszelkie niezbędne środki, aby chronić dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Używamy bezpiecznych protokołów komunikacyjnych i zabezpieczeń danych.

    

   V. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4.5.2016, str. 1-88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".

   2. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika w chwili potwierdzenia dokonanej na stronie internetowej transakcji.

   3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak jej udzielenia uniemożliwia dokonywanie zakupów, za pośrednictwem strony internetowej.

     

    VI. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI

    1. Użytkownik może w każdej chwili zażądać od administratora informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

    2. Użytkownik może w każdej chwili zażądać poprawienia bądź sprostowania swoich danych osobowych.

    3. Użytkownik może w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, bez podawania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych.

    4. Użytkownik może w każdej chwili żądać, bez podawania przyczyny, aby administrator usunął Jego dane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza jednoczesne usunięcie konta Użytkownika, wraz ze wszystkimi zapisanymi i przetwarzanymi do tej pory przez administratora danymi osobowymi.

     

    VII. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH INNYM PODMIOTOM

    1. Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z administratorem, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji np. w celu przygotowania zamówionego towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji handlowych, pochodzących od administratora (ostatnie dotyczy Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

    2. Poza celami, wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności, dane osobowe Użytkowników, nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, ani przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych tych osób trzecich.

    3. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia RODO.

      

     VIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

     Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na naszej stronie.